we made it useful (so) simply reveal more

logo-simple-bioscope-01

logo-simple-bioscope-02

bioscope® to produkty badawcze integrujące metody neuromarketingowe (biometryczne) z tradycyjnymi technikami (jakościowymi i ilościowymi).

Badania neuromarketingowe (badania biometryczne) to wykorzystanie narzędzi pomiarowych stosowanych w naukowych badaniach psychofizjologicznych, wiedzy na temat percepcji i przetwarzania informacji oraz zachowaniu człowieka w procesie badania materiałów marketingowych.

Badania neuromarketingowe (biometryczne) wydatnie zwiększają trafność decyzji podejmowanych przez marketerów w procesie kształtowania komunikacji z rynkiem. Tradycyjne metody badawcze, takie jak np. zogniskowane wywiady grupowe (ang. focus group interviews) czy też ankiety, w niewielkim stopniu pozwalają przewidzieć prawdziwe zachowania konsumentów - dostarczają jedynie części informacji potrzebnych do wsparcia procesu decyzyjnego marketera. Najnowsze odkrycia naukowe dowodzą (np. G. Zaltman), że przy prawdziwej decyzji zakupowej, najczęściej działa podświadomość - konsument nie zdaje sobie sprawy, że jego wybór nie jest zawsze świadomą decyzją. Informacje pochodzące z badań deklaratywnych w dużej mierze odwzorowują proces racjonalizacji dokonanych wyborów lub odczuć po kontakcie z bodźcami marketingowymi.

  • uzupełniają klasyczne badania marketingowe w obszarach niedostępnych dla metod pomiarowych opartych na samoraportowaniu,
  • umożliwiają testy komunikacji marketingowej opartej na emocjach, które są trudne do zwerbalizowania i nie zawsze są prawidłowo dekodowane przez samych badanych – badanie emocji technikami opartymi na samoraportowaniu obarczone jest dużym błędem,
  • odnoszą się zarówno do części świadomej jak i pozaświadomej umysłu konsumenta,
  • nie zakłócają (lub tylko w niewielkim stopniu) proces kontaktu z materiałami marketingowymi,
  • są odporne na świadome i nieświadome zakłócenia, ponieważ analizie poddawane są reakcje psychofizjologiczne konsumentów zmniejszając w ten sposób możliwość świadomej ingerencji badanych w wyniki (spowodowanej np. filtrem krytycznego myślenia).

Obecnie dostępnych jest bardzo wiele metod mierzących reakcje psychofizjologiczne, jednakże badania klasyfikowane jako neuromarketingowe muszą odwoływać się bezpośrednio do centralnego układu nerwowego (czyli miejsca występowania reakcji). Pomiar reakcji zachodzących w CUN (centralny układ nerwowy) możliwy jest przy wykorzystaniu:

EEG Elektroencefalograf - najczęściej wykorzystywany w badaniach neuromarketingowych ze względu na dostępność, wysoką rozdzielczość czasową oraz solidne podstawy naukowe.


MRI / fMRI & PET / PE-CT (funkcjonalny) rezonans magnetyczny, tomograf pozytronowy - bardzo precyzyjne narzędzia, jednakże drogie w stosowaniu, a sama procedura badania odbiega od naturalnych warunków kontaktu z materiałami marketingowymi – pomocne przy walidacji innych technik pomiarowych (np. EEG) na etapie opracowywania metodologii.


Dane pochodzące bezpośrednio z CUN są bardziej precyzyjne od wskaźników biometrycznych niższego rzędu takich jak: mikroreakcje mimiczne (mierzone metodą elektryczną lub termowizyjną), reakcje mimiczne mierzone metodą optyczną, tętno, ciśnienie krwi, itp., które bardzo często są niejednoznaczne - „zaszumione” (niska proporcja sygnał/zakłócenia pomiarowe), a przede wszystkim opóźnione względem reakcji zachodzących w umyśle konsumentów.

„Although our brains have separate structures for processing emotions and logical reasoning, they communicate and jointly affect our behawior”- Gerald Zaltman